Nieuwsbrief 6 - januari 2022

Na de laatste nieuwsbrief in juli is het tijd om u weer bij te praten over de voortgang van het nieuwe buitengoed Kingma State. De voorverkoop van de woningen heeft geresulteerd in 24 inschrijvingen van aspirant-kopers. Voor participatie in de landgoedonderneming staat de teller nu op 20 geïnteresseerden als aandeelhouder of certificaathouder. U kunt zich als familielid nog steeds aanmelden als u interesse heeft in participatie.

Zoals we in juli schreven is de voortgang van het project nu vooral afhankelijk van het vergunningentraject bij de gemeente Waadhoeke. Daaraan is door alle partijen hard gewerkt. We hebben een aantal aanpassingen gedaan in het ontwerp om akkoord van welstand te krijgen. Desondanks heeft dit vooroverleg nog niet tot instemming geleid. In een tweede gesprek met verantwoordelijk wethouder Haarsma (Wonen) toonde ze zich wederom zeer positief over het project en heeft ze onze zorgen over de voortgang ter harte genomen. Ze gaat er nu alles aan doen om te zorgen dat we zo snel mogelijk verder kunnen met de verkoopplanning.

Er wordt daartoe in januari een ‘snelkookpan’-sessie georganiseerd met gemeente, welstand en ons. In die sessie vormt het bestaande (aangepaste) ontwerp het uitgangspunt. Het resultaat van die bijeenkomst neemt het gemeentebestuur over. Daarna kan de formele aanvraagprocedure starten en kan de verkoop starten. We hebben goede hoop dat het besluit van het gemeentebestuur, als de coronasituatie meewerkt, eind januari/ begin februari kan worden genomen.

In juni startte de voorverkoop van de negen woningen, in de vleugels en het oostelijk deel van het grote huis. Via makelaar Duinstra Melis kregen we meer dan 75 aanmeldingen van belangstellenden. Deze belangstellenden hebben in de zomer de gelegenheid gekregen om zich in te schrijven met hun voorkeurswoning(en). Daar hebben 24 aspirant-kopers daadwerkelijk op gereageerd. Dat is boven verwachting.

We zijn nu in afwachting van het akkoord van de gemeente op het voorontwerp en dan gaat de verkoopprocedure verder met een kennismakingsbijeenkomst van de gegadigden met de makelaar, Friso Bouwgroep en ons. Architect Frank Vijftigschild en landschapsarchitect Frans Beune zullen dan het ontwerp van het buitengoed toelichten.

Na jarenlange onderhandelingen met Staatsbosbeheer hebben we op 4 oktober de aankoop afgerond van het ruim twee hectare grote bosperceel waarop vroeger Kingma State stond. De ondertekening vond plaats op het kantoor van notaris Fedde op de Coul (Heuvelrugnotarissen). Daarmee zijn we als familie weer eigenaar van de voormalige huiskavel en tuin van de state. Dit perceel hebben we nodig voor de aanleg van de toegangsweg naar het wooneiland en als onderdeel van het bosareaal op het landgoed.

Het werven van aandeelhouders voor de landgoedonderneming Kingma State, die het familiehuis en het buitengoed gaat bestieren, loopt voorspoedig. Die onderneming krijgt de vorm van een NSW bv met (maximaal 20) aandeelhouders. Deze bv valt onder de termen van de Natuurschoonwet, wat interessante fiscale voordelen meebrengt voor de aandeelhouders.

In onze brochure en factsheet kunt u lezen welke tegenprestatie (zoals fiscale voordelen, vermelding als participant, vakantieverblijf in het familiehuis) aan uw participatie is verbonden en overige benodigde informatie over aandeelhouderschap en certificaathouderschap.

Inmiddels hebben uit de directe kring van familieleden rond de initiatiefnemers en vanuit toekomstige bewoners al zo’n twintig mensen kenbaar gemaakt te willen participeren als aandeelhouder of certificaathouder in de landgoedonderneming Kingma State. Daarmee zijn we al een flink eind onderweg om het benodigde kapitaal (€500.000) voor de onderneming te werven.

Er is voor familieleden die belangstelling hebben in participatie nog steeds gelegenheid om zich (vrijblijvend) bij ons te melden (info@kingmastate.nl).

Er is maximaal plaats voor 20 aandeelhouders met een minimum inleg van €25.000 in de NSW BV, dus wacht niet te lang met het kenbaar maken van uw interesse!

Daarnaast kunnen familieleden en andere geïnteresseerden certificaathouder worden voor bedragen vanaf €250. Daarmee verkrijgen zij certificaten van aandelen. Het overgrote deel van de kosten voor de aanleg en bouw van het buitengoed wordt betaald uit de opbrengsten van de verkoop van de woningen.